کارپولینگ سازمانی


همپیمایی در سازمان

مدیریت سازمان آنچنان مهم است که نقطه تفاوت سازمان ها را مدیریت برشمرده اند و هر چه در سازمان بازدهی بدون افزودن به هزینه ها افزایش یابد و هزینه ها بدون افت بازدهی کم شوند، مدیریت موفق تر بر شمرده میشود.

هم پیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ) راهکاری است که ابتدا در مدیریت کلان شهری برای مدیریت سفرهای شهری به منظور کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت و افزایش سرمایه اجتماعی ابداع و به کار گرفته شد. پس از اجرا و برآورده کردن پیش بینی ها، همپیمایی مورد توجه سازمان ها و مدیران صنایع و مجموعه ها قرار گرفت تا از استفاده از آن در بخش حمل و نقل، به غیر از مزایای حمل و نقلی آن، از مزایای هم پیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ) در بخش مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیطی و اجرایی نیز بهره ببرند. این تاثیرات آنچنان بود که بسیاری از سازمان هایی که واحد حمل و نقلل نداشتند نیز با پرداخت مبالغی بسیار کم، کارکنان خود را به همپیمایی ترغیب نمودند تا به واسطه ی استفاده کارکنان از همپیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ) بتوانند از بسیاری از هزینه های بخش مدیریت محیطی، مدیریت اجرایی و مدیریت منابع انسانی بی نیاز شوند (آشنایی با مزایای همپیمایی سازمانی).

در این راهکار، به جای افزایش وسایل نقلیه و تدبیر سرویس سازمانی برای کارکنان، بخشی از هزینه ی واحد حمل و نقل به مدیریت و ترغیب کارکنان برای همپیمایی اختصاص داده میشود و مابقی این هزینه برای سازمان ذخیره میشود. اجرای این روش از سویی به سود کارکنان نیز هست؛ چرا که بخشی از هزینه ی حمل و نقل صرف حمایت سازمان از آن ها می شود و این حمایت ها به نسبت هزینه ی بسیار کمی که برای استفاده از خودروی خود طبق قواعد این راهکار می پردازد به مراتب بیشتر است. (با نحوه اجرای هم پیمایی در سازمان ها آشنا شوید).