نحوه اجرای همپیمایی رویدادی


هیرا در رویدادها چگونه به برگزار کنندگان و شرکت کنندگان کمک میکند؟

 برای همپیمایی در رویداد، دو راه میتوان متصور بود: یک آن که شرکت کنندگان از طریق اپلیکیشن به همپیمایی بپردازند و دیگر آن که همپیمایی شرکت کنندگان از طریق برگزار کنندگان مدیریت شود. درباره راه اول، کافیست افراد در اپلیکیشن محل برگزاری رویداد مربوط را انتخاب نمایند تا با افرادی که مسیری مشابه آن ها دارند آشنا شده و به همپیمایی بپردازند. برگزار کنندگان در این روش نقشی ندارند و میتوانند برای بهره مندی از مزایای همپیمایی در رویداد، شرکت کنندگان را به همپیمایی ترغیب نمایند.

در روش دوم، که برگزاری همپیمایی در رویداد با مدیریت و نقش پذیری برگزار کنندگان انجام میشود، تیم هیرا با برررسی نوع رویداد، شخصیت شرکت کنندگان، موضوع رویداد و اطلاعات لازم دیگر، برنامه ای مخصوص به آن رویداد طراحی و اجرا میکند تا به غیر از مزایای محیطی و ترافیکی همپیمایی، با استفاده از قواعد همپیمایی، حضور افراد در آن رویداد را عمق ببخشد و تاثیرگذاری رویداد در افراد را افزایش دهد.