نحوه اجرای هم پیمایی در سازمان ها


هیرا چگونه همپیمایی را در سازمان ها اجرا میکند؟

 هیرا چگونه همپیمایی سازمانی را اجرا میکند؟

تیم هیرا با تخصص و دانش فنی خود، بسته به این که سازمان متقاضی همپیمایی دارای واحد حمل و نقل باشد و یا سرویس سازمانی برای کارکنان خود داشته باشد یا نه، پس از جامعه شناسی کارکنان و دریافت اطلاعات لازم، و پس از آن تحلیل این اطلاعات، قادر است تا برای هر سازمان برنامه ای جدا و مخصوص آن سازمان در بهینه ترین حالت طراحی کند تا هم در هزینه های سازمان صرفه جویی شود و هم سازمان از تمامی مزایایی که میتواند همپیمایی برای سازمان ها داشته باشد بهره ببرد.