نحوه اجرای همپیمایی عمومی


هیرا چگونه افراد را همپیما میکند؟