نحوه اجرای همپیمایی عمومی


هیرا چگونه افراد را همپیما میکند؟

 برای انجام همپیمایی کافی است اپلیکیشن هوشمند هیرا را از google play و یا وبسایت هیرا دانلود کنید و با ثبت مسیر و سفر خود در اپلیکیشن، به هم پیمایی بپردازید.