مزایای همپیمایی عمومی


فواید هیرا برای جامعه

مدیریت زمان، کاهش هزینه ها، کاهش آلودگی هوا، افزایش سرمایه های اجتماعی و همپیمایی

هنگامی که به همپیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ؛ به معنای با همپیمودن) و حذف 75 درصد ازخودروهای در حال تردد بیندیشیم، کاهش ترافیک و افزایش جای پارک نخستین نتایجی هستند که برای همپیمایی به دهنمان میرسد اما این تمام ماجرا نیست. بدیهی است کاهش تعداد خودروها، باعث میشود دیگر معضل ترافیک های سنگین و نبود جای پارک، افزایش تصادفات، اتلاف وقت به واسطه ترافیک، آسیب به آرامش روانی و تبعات منفی ترافیک معنای خود را از دست خواهند داد.

شاید کاهش ترافیک و معضلات ترافیکی، آن فایده همپیایی است که افراد به طور مستمر و روزانه با آن درگیرند و به همین خاطر به همپیمایی روی بیاورند، اما کاهش تعداد خودروهای در حال تردد فواید دیگری هم دارد. از جمله این  فواید میتوان به کاهش مصرف سوخت اشاره نمود. کاهش مصرف سوخت از چند جنبه دارای اهمیت است که میتواند تاثیرات قردی و جمعی قابل ملاحظه ای داشته باشد. از جنبه فردی، کاهش مصرف سوخت مساوی با کاهش هزینه ها است و این بدان معناست که همپیمایی باعث میشود تا افراد هزینه های کمتری را برای حمل و نقل و سفرهای خود متحمل شوند. از بعد جمعی نیز کاهش مصرف سوخت باعث ذخیره منابع و استفاده بهینه از آن ها میشود که از باب آینده نگری و حفظ ممنابع برای نسل های آتی حائز اهمیت است. 

کاهش آلودگی هوا در نتیجه ی کاهش خودروهای در حال تردد و کاهش مصرف سوخت، فایده بسیار مهمی است که همپیمایی را به عنوان یک الزام در حمل و نقل و سفرهای جهان امروز معرفی میکند چرا که هرچه آسیب های وارده به محیط زیست بشر کمتر باشد، به دنبال آن سلامتی او تضمین و احتمال بیماری ها کم تر خواهد شد.