همپیمایی در دانشگاه


هیرا همپیمایی را در دانشگاه هم اجرا میکند

 دانشجویان همواره به عنوان جوانان آگاه و فعال جامعه، در رواج روش های نوین و سودمند پیشگام بوده اند. همپیمایی از روش های نوین مدیریت کلان است که باعث کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست، کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک و افزایش سرمایه های اجتماعی و شکل گیری روابط انسانی در واقعیت میشود و تمام مزایا را به ضمیمه صرفه اقتصادی عرضه میدارد.

استفاده حداکثری از ظرفیت خودروهای در حال تردد با تجمیع افراد، راهکار ساده ای است که در جهان با عنوان carpooling (به فارسی: کارپولینگ؛ به معنای هم پیمایی، باهم پیمودن) شناخته میشود. این راهکار ساده و در عین حال بسیار موثر، به غیر از فواید جمعی نامبرده که از قضا همواره در میان اکثر دانشجویان دغدغه بوده است، فایده بسیار مهمی برای داشنجویان دارد که عبارت است از شکل گیری روابط واقعی و آشنا شدن با دیگر دانشجویان که هم باعث شکل گیری رفاقت های بسیار فوق العاده ای میشود و هم از دیگر سو میتواند در آینده ی دانشجویان تاثیرات به سزایی داشته باشد.