همپیمایی در بیمارستان


هیرا در کنار بیمارستان ها برای انجام همپیمایی

 همپیمایی برای بیمارستان ها

مدیریت محیطی در بیمارستان ها بسیار مهم است؛ چرا که هم از سویی در راستای ارائه خدمات پزشکی لازم است تا مسیر ورود آمبولانس و خودروهای امدادی همییشه با زباشد و چینش اجزای محیط مخل روند امدادرسانی نشود و هم از دیگر سو لازم است تا بیماران و علی الخوص همراهان بیمار، در آن شرایط روانی، دغدغه ای به جز رسیدگی به بیمار خود و یا پیگیری روند بهبود نداشته باشند.

همپیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ) روشی برای مدیریت سفر است که با تجمیع افراد در خودروهای در حال تردد، سعی در استفاده حداکثری از ظرفیت خودروهای در حال تردد دارد. از نتایج همپیمایی میتوان به کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، افزایش جای پارک و... اشاره کرد که از میان این فواید، حداقل فایده اجرای چنین سیستمی در بیمارستان ها، سوای تاثیرات مثبت در محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و ترافیک و امثالهم دارد، افزایش جای پارک در داخل و محدوده بیمارستان و کاهش ترافیک در نواحی حاشیه ای بیمارستان هاست.