مزایای همپیمایی رویدادی


همکاری با هیرا در رویدادها چه فوایدی دارد؟

 مدیریت محیطی رویداد، از لحظه ای که افراد تصمیم به برگزاری رویدادی میگیرند اهمیت می یابد چرا که در صورت مدیریت اجرایی و مدیریت محیطی اشتباه، هدف رویداد که همان حضور افراد است، به خاطر فراهم نبودن بستر آن، به دست نخواهد آمد.

همپیمایی (carpooling به فارسی کارپولینگ؛ به معنای با هم پیمودن) راهکاری در مدیریت کلان شهری است که با شروع بحران سوخت در آمریکا مطرح شد. هدف از همپیمایی، کاهش آلودگی هوا، کنترل و کاهش ترافیک، افزایش جای پارک ها، کاهش مصرف سوخت و افزایش سرمایه های اجتماعی از طریق تجمیع افراد در خودروهای در حال تردد و استفاده حداکثری از ظرفیت آن هاست. 

با توجه به مزایای هم پیمایی، بسیار واضح است که چرا اجرای همپیمایی در رویدادها لازم و حلال مشکلات است. همین که نسبت 1 به 4 میان خودروهای افراد و افراد حاضر در رویداد برقرار شود، یعنی مشکلات ترافیکی و کمبود جای پارک در رویدادها معنای خود را از دست میدهند.

به غیر از فایده ای که گفته شد، همپیمایی به خاطر فواید جمعی و زیست محیطی خود، مصداق بسیار خوبی از دغدغه و ایفای مسئولیت اجتماعی است که این خود عامل بسیار موثری برای تبلیغات رویداد است و حتی شاید در رویدادهایی با محوریت محیط زیستی اجرای آن از اولویت ها باشد. بدیهی است افراد از میان دو رویداد، رویدادی را انتخاب کرده و به آن تعلق خاطر پیدا میکنند که برگزار کنندگان دغدغه محیط زیست داشته و به دنبال آن باشند تا رویدادشان کمتارین آسیب را به محیط زیست و طبیعت بزند.