همپیمایی در مدارس


هیرا در کنار اولیا و ارائه کنندگان سرویس مدارس برای همپیمایی

 سرویس های مدارس، به عنوان یکی از اولین مصادیق مدیریت بهینه سفر به شمار میروند که در جهان به ride sharing شناخته میشود. مبنای این راهکار استخدا خودرو برای پیمایش سفر و استفاده ی حداکثری از ظرفیت خودرو برای تقسیم هزینه هاست. پلتفرم هیرا به واسطه تخصص و دانش کسب شده خود، قادر است تا در سیستم مسیریابی و هماهنگی رانندگان و دریافت کنندگان خدمت، یعنی دانش آموزان، به کمک شرکت های ارائه کننده سرویس مدارس بیاید. این همکاری هم از سویی از نظر مالی برای شرکت ارائه کننده خدمت سودمند است و هم از نظر تسهیل مدیریت سفرها بسیار میتواند حائز اهمیت باشد.

از سویی دیگر، هیرا برای اولیای دانش آموزانی که به هر دلیلی از سرویس مدارس استفاده نکنند، بستری را فراهم می آورد تا برای پیمودن مسیر خانه تا مدرسه، اولا متحمل هزینه کمتری شوند و در ثانی زحمات بسیار کمتری بر آنان تحمیل شود؛ به نحوی که با دریافت و تحلیل اطلاعات لازم، و ارائه راه حلی بهینه، تعداد روزهایی که اولیا مجبور به انجام شخصی حمل و نقل فرزند خود به سمت مدرسه هستند به یک چهارم برسد.